Log-in
(!) ECF82=6U8 Telefunken <> bottom used/good 1967 (13.4ma triode and 6ma pentode)

(!) ECF82=6U8 Telefunken <> bottom used/good 1967 (13.4ma triode and 6ma pentode)

By Tube World

$ 27.99

1 tube) ECF82=6U8 Telefunken <> bottom used/good/75-80% 1967

13.4ma Gm=6700 (triode)

6.0ma Gm=3900 (pentode)


 

76/57 Pentode

80/57 Triode

Tested on TV-7

 

- VOX

See more: vacuum tube
Scroll to top