Log-in
(!) (- Best Value) ECF80=6BL8 EI Yugo NOS 1977 (1 pair) (matched on Amplitrex)

(!) (- Best Value) ECF80=6BL8 EI Yugo NOS 1977 (1 pair) (matched on Amplitrex)

$ 22.99

1 pair)  ECF80=6BL8 EI Yugo NOS 1977 in white boxes

1 tube) 12.6ma Gm=4900 and 8.8ma Gm=6200 

1 tube) 13.4ma Gm=5000 and 8.4ma Gm=5900

 

 

- Klein + Hummel Telewatt Stereo-Nova VS-70 1962

- Scott 222B

- Scott 299B/C

- Scott 350B

- Graaf

- McIntosh

See more: vacuum tube
Scroll to top