Log-in
(!!!) (Best Pair) JAN-CHS-5933WA=807W Sylvania NOS 1961-1964 original boxes (63.5ma and 67.5ma)

(!!!) (Best Pair) JAN-CHS-5933WA=807W Sylvania NOS 1961-1964 original boxes (63.5ma and 67.5ma)

$ 36.99

1 pair) JAN-CHS-5933WA=807W Sylvania NOS 1961-1964 original boxes, same internals

1 tube) 67.5ma Gm=6000 (1964)

1 tube) 63.5ma Gm=5500 (1961)

 

Good Ma range 60-70ma

See more: vacuum tube
Scroll to top