Log-in
(!!!) (Best 12A Pair) 12A Coronado USA NOS 1940-1948 same build (7.0ma and 7.5ma)

(!!!) (Best 12A Pair) 12A Coronado USA NOS 1940-1948 same build (7.0ma and 7.5ma)

By Tube World

$ 69.99

1 pair) 12A Coronado USA NOS 1940-1948 same build original boxes

1 tube) 7.0ma Gm=1600 engraved base

1 tube) 7.5ma Gm=1700 printed base

 

 

Vplate = 180V

Vgrid = -13.5V

Good Ma = 6-7ma

Good Gm = 1600-1700

See more: vacuum tube
Scroll to top